۱۳۸۸ اسفند ۶, پنجشنبه

اندیشه پرسشگر

ما انسانها باید تلاش کنیم که همیشه خودمان باز در مورد همه چیز مستقل بیندیشیم. باید تلاش کنیم که هر چیزی که برایمان عادی شده است باز در مورد آنها تفکر کنیم. هر چیزی که به طور عادی و مرسوم وجود دارد لزوماً درست نیست و می تواند نه تنها همان یک شکل که اشکال مختلفی داشته باشد. در واقع هیچ چیزی مطلق نیست و همه چیز نسبی است. ما می توانیم از هر چیزی شروع کنیم مثلاً 1- آیا جهانی بدون زندان ممکن است ؟ اگر آری پس آلترناتیو آن چیست. 2- آیا جهانی بدون مرز، یعنی جهانی مانند یک کشور ممکن است؟ اگر آری، پس چگونه ؟3- آیا جهانی بدون فقر ممکن است؟ چگونه و راه حل چیست؟ 4- آیا چهانی بدون زورگوئی دولتها و سرکوب ممکن است؟چگونه؟5- آیا جهانی بدون جنگ ممکن است؟ راه حل چیست؟6- آیا جهانی بدون انرژی هسته ای ممکن است؟ چگونه و آلترناتیو چیست؟ 7- آیا جهانی بدون خدمت سربازی برای دولتها ممکن است ؟ چگونه؟ 7- آیا چهانی بدون شاه و رهبر و... ممکن است ؟ آلترناتیو چیست؟8- آیا جهانی بدون آدمکش و پلیس ممکن است؟9- آیا جهانی بدون سلاح هسته ای و سلاح شیمیایی ممکن است؟چگونه؟10- آیا جهانی بدون دولتها ممکن است؟چگونه؟11- آیا جهانی بدون نابرابری زن و مرد ممکن است؟ 12- آیا جهانی با یک زبان مشترک ممکن است؟ چگونه؟13- آیا جهانی بدون مذهب ممکن است؟ چگونه؟14- آیا جهانی بدون زندگی برای کارممکن است؟ 15- آیا جهانی بدون قانون دولتها ممکن است؟ راه حل و آلترناتیو چیست؟16- آیا جهانی بدون قاضی و زندان بان ممکن است؟ 17- آیا تدوین قانون توسط خود مردم برای مردم ممکن است؟چگونه؟18- آیا حکومت مردم بر مردم و نه حکومت دولتها بر مردم ممکن است؟19- آیا در مقابل سازمان دولتها که به سازمان ملل معروف است می توان در مقابل آن سازمان واقعی ملل را تاسیس کرد؟ چگونه ؟ و....
مجید جعفری هرستانی